Charge...

Ika naru hoshi no moto ni (1962) Bande-son