Charge...

Kono niji no kieru toki ni mo (1966) Bande-son